Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

REGSIZespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni przystąpił do projektu edukacyjno zawodowego, którego celem jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych.

 

 

 

 

 

Realizatorem jest Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu a projekt realizowany będzie w dziesięciu szkołach kształcących zawodowo w regionie,z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego w okresie od 03.10.2016 r. do 30.11.2018 r.


O PROJEKCIE:

Projekt pt. Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy 10 szkół, min. 40 nauczycieli i 500 uczniów z 10 szkół regionu (powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego zgorzeleckiego), co przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w tych szkołach.

Realizacja projektu oparta jest na 3 filarach. Pierwszym jest regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych i doradcom edukacyjno-zawodowym, szkołom. Na platformie dostępne będą: materiały metodyczne, szkolenia ICT on-line dla uczniów i nauczycieli, interaktywne testy rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań dla uczniów, w tym osób niepełnosprawnych i ze SPE. Będzie tu e-baza poszukiwanych specjalności/zawodów w regionie z ofertą - informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, tzw. wyszukiwarka ofert staży/praktyk, porównywarka zawodów, e-baza informacji nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów, e-baza instytucji rynku pracy. Źródłem informacji będą m.in. badania ankietowe wśród przedsiębiorców, powiatowe debaty o pracy z udziałem m.in. pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół w każdym powiecie; zasoby „Barometru zawodów”.

Drugi filar projektu to wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych - powstanie regionalna sieć wsparcia
i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych
, z cyklem profesjonalnych szkoleń, w tym szkolenie coachingowepodnoszące kwalifikacje
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jako działanie uzupełniające zaplanowano utworzenie regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno-zawodowego.

Trzecim filarem będą działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku, organizowane w każdej szkole. W związku z tym szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby doradztwa edukacyjno-zawodowego.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELI:

 1. Promocja szkoły w regionie
 2. Wyposażenie warsztatu pracy doradcy edukacyjno-zawodowego w zestaw multimedialny (tablica interaktywna, rzutnik, laptop z oprogramowaniem, wizualizer).
 3. Wyposażenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców w zestaw materiałów metodycznych – scenariusze zajęć z wykorzystaniem multimediów wraz z przewodnikami.
 4. Bezpłatne konsultacje edukacyjno-zawodowe dla uczniów i rodziców średnio 16 godz./m-c przez 18 m-cy w szkole.
 5. Bezpłatne uzyskanie kwalifikacji coacha w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 1-3 nauczycieli ze szkoły (8 spotkań w systemie weekendowym, w wymiarze 160 godz.).
 6. Zapewnienie wsparcia metodycznego poprzez uczestnictwo nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców w regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń z udziałem ekspertów zewnętrznych (7 dwudniowych spotkań w okresie 2 lat).
 7. Korzystanie z zasobów regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno-zawodowego.
 8. Korzystanie ze szkoleń ICT w wersji on-line przez uczniów i nauczycieli.
 9. Korzystanie z zasobów regionalnej e-platformy doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI).
 10. Zapewnieniemłodzieży aktualnych informacji nt. potrzeb rynku pracy w regionie.
 11. Udział przedstawicieli szkoły w powiatowych debatach o pracy.
 12. Zatrudnienie i przygotowanie nauczyciela ze szkoły jako Szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na czas trwania projektu.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 1. Poznanie własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań.
 2. Nabycie umiejętności określenia własnych predyspozycji zawodowych i określenia własnej ścieżki kariery zawodowej.
 3. Bezpłatne konsultacje edukacyjno- zawodowe.
 4. Aktualne informacje na temat potrzeb rynku pracy w regionie na e-platformie.
 5. Informacje na temat możliwości odbycia praktyk i staży u pracodawców.
 6. Informacje o ofertach szkoleniowych instytucji i firm działających w regionie
  o możliwościach uzyskania dodatkowych kwalifikacji.