Praktyczne wykorzystanie sprzetu zakupionego w projekcie.

Od 08.04.2020r. w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni są robione przyłbice na drukarkach 3D zakupionych w ramach projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Darmowe wspracie służby zdrowia w czasie pandeii covid-19.